-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

 

 -  

Kvalitetsplan för varje projekt

Projekt:
Byggherre:
Beställare:
Datum:

0. Orientering

0.1 Allmänt

Kvalitetsplanen är vårt instrument för att uppnå beställarens krav och visa hur dessa kommer att tillgodoses. Denna kvalitetsplan kommer att tillämpas specifikt för detta projekt.

0.2 Projektfakta

Beställare:
Ombud:
Telefonnummer:
Kvalitetsansvarig:
Telefonnummer:
Byggentreprenör:
Platschef:
Telefonnummer:
Kontrollansvarig:
Telefonnummer:
VVS-kontrollant:
Kontrollant:
Telefonnummer:
Elentreprenör: Telefonnummer:
VVS-konsult:
Handläggare:
Telefonnummer:
Vent. entreprenör: Telefonnummer:
Installationssamordnare: Handläggare:
Telefonnummer:
Byggledare:
Kvalitetsansvarig: Telefonnummer:

 

1. Omfattning och tillämpning

Kvalitetssystem enligt ISO 9001 tillämpas så långt som möjligt och följer uppställningen i standarden EN ISO 10 005 för kvalitetsplaner. Om något avviker görs en korsreferenslista till ISO-standarden. VVS-I:s branschstandard tillämpas. Kvalitetsplanen med bilagor är vårt eget dokument. Detta kompletterar kontraktshandlingarna om så avtalats.

2. Referenser

Denna kvalitetsplan är upprättad med svensk standard SS-ISO 9001 som grund, men endast de i denna kvalitetsplan och dess bilagor återgivna kvalitetssystemelementen gäller. Hänsyn tas till branschgemensamma dokument såsom AB och AMA m fl.

3. Definitioner

Där ej annat framgår av övriga entreprenadhandlingar, definieras kvalitetsbegrepp enligt svensk standard SS-020104. I kvalitetsplanen tillämpas definitioner och begrepp enligt ISO 8402 och branschgemensamma dokument.

4. Krav på kvalitetssystem

4.1 Företagsledningens ansvar

4.1.1 Kvalitetspolicy

Ytterst ansvarig för VVS-entreprenörens kvalitetsarbete är företagschefen.

Det åligger mig som företagschef att ha ansvar för att vår policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i företaget.

4.1.2 Ledningens genomgång

Det åligger mig som chef att med bestämda intervall granska systemets fortlöpande lämplighet och effektivitet när det gäller att uppfylla vår policy och våra mål för kvalitet. Jag ska också fastlägga resurser, ansvar, befogenheter och utbildning för berörd personal.

4.2 Kvalitetssystem

I denna kvalitetsplan anges de rutiner som vi avser att använda för det projektplanen är upprättad för. Den utgör därmed tillsammans med sina bilagor en sådan kvalitetssäkring som avses i svensk standard ISO 9001 anpassad till VVS-branschen av vår bransch- och arbetsgivarorganisation VVS-Installatörerna och av oss till projektet.

4.3 Kontraktsgenomgång

4.3.1 Allmänt

Kontraktsgenomgång ska genomföras mellan oss och beställaren enligt fastställa rutiner.

4.3.2 Genomgång

Denna omfattar bland annat följande punkter:

 • Byggmetoder
 • Installationsmetoder
 • Tidplan
 • Resursbehov
 • Samordnad provning
 • Installationssamordning
 • Arbetshandlingar
 • Allmänna hjälpmedel och arbeten enligt AF3 och AF4
 • Kvalitetsplanen. Särskild vikt fästes vid följande avsnitt:

4.3.3 Ändring i kontrakt

Rutinerna för ändrings- och tilläggsarbeten läggs fast.

4.3.4 Protokoll upprättas vid projektgenomgångarna

4.4 Konstruktionsstyrning

Tillverkningsritningar, monteringsritningar som enligt kontraktet ev ska tillhandahållas av oss ska förtecknas och anges i separat förteckning under 4.3.

4.5 Dokumentstyrning

Tillämpliga dokument ska i god tid finnas tillgängliga för det arbete som ska utföras. dokumenten ska före utgivningen granskas och godkännas av bemyndigad person hos beställaren. Ändringar av dokument granskas och godkänns på motsvarande sätt. Om inget annat sägs är ändringarna att betrakta som en beställning att utföra arbetet. Alla mottagna brev, ritningar, PM, protokoll och övriga dokument stämplas med ankomstdag. Sådan stämpling utföres före eventuell kopiering och/eller distribution.

Mottagandet av arbetshandlingar, PM och tidplan noteras i dagboken. Innehållet i mottagna handlingar granskas. När svar krävs lämnas detta utan onödigt dröjsmål. Handlingar distribueras till vårt kontor med följesedel som ska kvitteras av ansvarig person hos oss. Eventuellt underlag för relationshandlingar levereras till oss.

4.6 Inköp

4.6.1 Allmänt

Våra rutiner säkerställer att upphandlade tjänster, entreprenader och varor uppfyller i projektet säkerställda krav.

4.6.2 Bedömning av underleverantörer

Vi bedömer leverantörens tekniska och administrativa förmåga att uppfylla sina åtaganden på basis av erfarenhet eller eventuella specifierade kvalitetssäkringskrav. Produkten bedöms utifrån sin lämplighet, utformning och egenskaper med koppling till pris och andra kommersiella villkor.

4.6.3 Inköpsdata

Förteckning över de vanligaste godtagbara leverantörerna finns. Vår huvudleverantör för detta projekt är: Materialbeskrivningen ska innehålla information som klart beskriver den beställda produkten, till exempel RSK-nummer och AMA-koder.

4.7 Produkter tillhandahållna av beställare

Om inte annat framgår av kontraktshandlingarna, behandlas tillhandahållet materiel som om det vore köpt av oss själva utom vad gäller reklamation med anledning av fel, brist eller försening. Sådan rapport lämnas till beställaren i form av en avvikelserapport enligt punkt 4.16.

4.8 Produktidentifikation och spårbarhet

När provningsintyg föreskrivits för visst material och spårbarheten i den färdiga anläggningen inte är självklar, görs noteringar om var detta material eller del därav kan återfinnas i anläggningen.

4.9 Styrning av installationsprocessen

I egenskap av entreprenör ska vi säkerställa att verksamheten utförs under styrda förhållanden, särskilt vad avser speciella och kvalitetskritiska aktiviteter.

Våra montörer, arbetsledare, planerare m fl ska besitta det kvalificerade kunnande som är av avgörande betydelse för projektets rätta kvalitet.

I styrningen ingår även den tidsmässiga detaljplaneringen koordinerad med den samordnade projekttidplanen. Vår tidsplan finns under flik 3.

Konsekvenser av inträffade eller väntade förskjutningar i tidplaner noteras i dagboken och meddelas vid byggmöte. Avvikelserapport lämnas enligt punkt 4.16.

I övrigt hänvisar vi till de rutiner, instruktioner och erfarenheter som finns inom företaget vad avser:

 • produktionsutrustning
 • hantering av material
 • produktionsuppföljning

4.10 Kontroll och provning

Av kontrollplanen framgår behovet av

 • mottagningskontroll
 • produktionskontroll
 • kontroll och provningar enligt myndighetskrav
 • kontroller som ska övervakas eller anmälas till tredje man

4.10.2 Mottagningskontroll

Kontroll av material med avseende på skador på produkt och/eller emballage, antal kolli och andra yttre iakttagelser utföres i samband med avlastning. Skada eller brist noteras på följesedeln av den som kvitterar leveransen. Se även AA VVS 93.

Verifiering av rätt produkt sker slutgiltigt i samband med montering då levererad produkt kontrolleras med materialbeskrivning och rumsbeskrivning.

4.10.4 Slutkontroll och slutprovning

Slutbesiktning genomförs enligt kontrakt för att visa att den färdiga produkten uppfyller specificerade krav. Omfattningen framgår av kontraktshandlingarna och kontrollplanen.

4.10.5 Dokumentation över kontroll och provning

Av kontrollplanen framgår vilka kvalitetsverifikationer som ska överlämnas till beställaren och när detta ska ske.

4.11 Kontroll-, mät- och provningsutrustning

Mätverktyg och utrustning vårdas och kalibreras regelbundet. Detta dokumenteras så att rätt resultat erhålles. Följande instrument och rutiner kommer att användas vid egenkontrollen:

4.12 Kontroll och provningsstatus

Dokumentation eller märkning ska säkerställa att endast produkter som godkänts kommer att användas.

4.13 Behandling av avvikande produkter

Vår egenkontroll ska säkerställa att produkt som inte överensstämmer med specificerade krav ej installeras. Fel under garantitiden dokumenteras och åtgärdas.

4.14 Korrigerande och förebyggande åtgärder

Orsak till avvikelser analyseras. Åtgärder vidtas och dokumenteras.

4.15 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans

Material hanteras, förvaras och skyddas så att kvaliteten inte försämras.

4.16 Hantering av kvalitetsdokument

Denna kvalitetsplan med bilagor har upprättats i två exemplar, som satts in i lika många så kallade kvalitetspärmar, vilka förvaras enligt följande:

Pärm nummer 1: hos vår arbetschef/arbetsledare på arbetsplatsen

Pärm nummer 2: i vårt arkiv

Resultatet av utförda kontroller och mätningar införes successivt på för ändamålet avsedda blanketter på så sätt att blanketterna i Pärm 1 fylls i vid kontrolltillfället av den som ansvarar för utförd kontrollpunkt.

Kvalitetsdokument, som tillkommer under projektets gång, såsom protokoll över speciella kontroller (till exempel provtryckningar, radiograferingar och myndighetsbesiktningar) sätts fortlöpande in i kvalitetspärm 1.

Kvalitetspärm 1 ska ständigt hållas aktuell. Beställarens representant äger rätt att fortlöpande ta del av dess innehåll.

Ändringar av kvalitetsplanen utföres endast efter meddelande till beställaren.

Avvikelserapport

Efter samråd med beställaren beslutas om: vilka dokument som ska bevaras, hur länge och av vem våra arkiveringsrutiner vilka dokument som ska överlämnas till beställaren Avvikelserapport upprättas på särskild blankett. Sådan rapport innehåller såväl beskrivning av en inträffad avvikelse som förslag om åtgärder med anledning av avvikelsen. Avvikelse kan bland annat ha upptäckts vid egenkontroll, mottagningskontroll, ritningsgranskning eller montage. Avvikelserapporter numreras i löpande följd och lämnas omgående till beställarens representant. Kopia insättes i kvalitetspärm.

4.17 Kvalitetsrevision

Genom interna revisioner planerade och genomförda på företagsledningens initiativ säkerställs att kvalitetssystemet fungerar på avsett sätt och uppfyller de specificerade kraven.

4.18 Utbildning

Behovet av utbildning i samband med detta projekt utreds och genomförs. Berörd personal informeras i samband med uppstart av projektet. Vid detta tillfälle kommer särskilt kompetenskrav, behörighet och behov av särskild utbildning att beaktas.

4.19 Service

Under garantitiden kan kontrakterad service för skötsel och underhåll erbjudas enligt separat avtal.

4.20 Statistiska metoder

 - Tillbaka  -    Upp  -